نویسنده = �������������� ������ ������������������
هرمنوتیک فلسفی و بنیادهای معرفتی تاریخ

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 67-94

سید ابوالفضل رضوی؛ سید علاءالدین شاهرخی