نویسنده = ������������ �������� ��������������
تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

دوره 8، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 5-29

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ نجمه السادات توکلی