نویسنده = رضا اکبری
حضور قیومی خدا در جهان از منظر ابن سینا

دوره 21، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 33-42

10.22059/jpht.2024.361362.1005985

حسین عسگرلو؛ رضا اکبری؛ رسول رسولی پور


«پدر ناکارآمد» بررسی علل گرایش به الحاد از دیدگاه جان. جی. پاسکویینی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-28

10.22059/jpht.2019.255140.1005556

محسن جوادی؛ رضا اکبری؛ ریحانه السادات عظیمی


رویکرد فخر رازی به تحلیل معناییِ «معرفت» و واژگان مرتبط با آن در متون دینی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20

10.22059/jpht.2017.62416

کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا