نویسنده = ���������� ���������������� ������ ����������
نقد و بررسی معیارها و مبانی فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدرا

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 115-142

10.22059/jpht.2014.50451

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ وحیده فخار نوغانی