نویسنده = علی عسکری یزدی
بررسی و نقد چیستی وحی از دیدگاه نصر حامد ابوزید

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 591-612

10.22059/jpht.2019.273580.1005632

علی عسکری یزدی؛ سعید میرزایی


مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-49

10.22059/jpht.2018.242285.1005509

علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی


بررسی و نقد ادلۀ فخر رازی وامامیه بر چگونگی تعیین امام

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 187-212

10.22059/jpht.2016.59277

علی عسگری یزدی؛ بهنام جوانمرد


تبیین و نقد نظریۀ نمادین پل تیلیش در زبان

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 533-566

10.22059/jpht.2014.52847

علی عسگری یزدی؛ مسلم احمدی