کلیدواژه‌ها = اسپینوزا
ارزیابی نظریۀ هرمنوتیکی اسپینوزا

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 495-518

10.22059/jpht.2021.316453.1005807

محمدعلی باقری؛ محمدرضا بیات


بنیاد فضیلت در اندیشۀ اسپینوزا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 163-187

10.22059/jpht.2019.279724.1005655

حسین صابری ورزنه؛ اصغر زارع کهنمویی