کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک
نقد دیدگاه تفسیری محمد مجتهد شبستری

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 99-121

10.22059/jpht.2021.300751.1005744

عبدالحسین خسروپناه؛ محمد قمی


هرمنوتیک روایت و قصص قران کریم در تفسیر عرفانی

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 249-272

10.22059/jpht.2017.113102.1005200

زهرا آبیار؛ قاسم پورحسن؛ یونس احمدی


هرمنوتیک فلسفی و بنیادهای معرفتی تاریخ

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 67-94

سید ابوالفضل رضوی؛ سید علاءالدین شاهرخی