مبناشناسی معرفت دینی علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-24

10.22059/jpht.2013.36187

اسحاق طاهری؛ مهدی جلالوند


تأملی در اساطیر کیهان‌زایی اوپَنیشَدها

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-26

10.22059/jpht.2014.36753

ابوالفضل محمودی؛ محسن شرفایی


فاعلیت ایجادی از دیدگاه ملاصدرا و ابن‌سینا

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-28

10.22059/jpht.2014.50446

یحیی کبیر؛ حسین حجت خواه


کارآمدی راه حل های فیلسوفان و متکلمان مسلمان در پاسخگویی به مسأله عملی شر

دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-28

10.22059/jpht.2015.53961

سید رضا (زهیر) حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر


صفحات آغازین

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 1-3


ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفۀ اسپینوزا

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-22

10.22059/jpht.2016.58587

عبدالرزاق حسامی فر؛ سید مسعود سیف


رویکرد فخر رازی به تحلیل معناییِ «معرفت» و واژگان مرتبط با آن در متون دینی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20

10.22059/jpht.2017.62416

کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا


سرمقاله

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-4

10.22059/jpht.2023.92217

سرمقاله سرمقاله


حکایت و حکمت علم در جهان اسلام

دوره 6، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 5-22

محمدعلی نویدی


بررسی و نقد دیدگاه ویتگنشتاین متأخر در باب زبان دین

دوره 7، شماره 5، اردیبهشت 1389، صفحه 5-17

محمود کریمی؛ رحیم امرایی


اسلامی‌سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های ضیاء الدین سردار

دوره 7، شماره 6، مرداد 1389، صفحه 5-28

حمیدرضا آیت‌اللهی؛ قدرت الله قربانی


بررسی و نقد قضایای چهارگانة کانت

دوره 7، شماره 7، آبان 1389، صفحه 5-17

احمد احمدی