تعداد مقالات: 428
1. مبناشناسی معرفت دینی علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-24

10.22059/jpht.2013.36187

اسحاق طاهری؛ مهدی جلالوند


2. تأملی در اساطیر کیهان‌زایی اوپَنیشَدها

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-26

10.22059/jpht.2014.36753

ابوالفضل محمودی؛ محسن شرفایی


3. فاعلیت ایجادی از دیدگاه ملاصدرا و ابن‌سینا

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-28

10.22059/jpht.2014.50446

یحیی کبیر؛ حسین حجت خواه


4. کارآمدی راه حل های فیلسوفان و متکلمان مسلمان در پاسخگویی به مسأله عملی شر

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-28

10.22059/jpht.2015.53961

سید رضا (زهیر) حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر


5. صفحات آغازین

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-3


6. ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفۀ اسپینوزا

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22

10.22059/jpht.2016.58587

عبدالرزاق حسامی فر؛ سید مسعود سیف


7. رویکرد فخر رازی به تحلیل معناییِ «معرفت» و واژگان مرتبط با آن در متون دینی

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

10.22059/jpht.2017.62416

کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا


8. صفحات آغازین

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2017.64494


9. صفحات آغازین

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2017.64676


10. صفحات آغازین

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2018.66988


11. صفحات آغازین

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2018.69876


12. صفحات آغازین

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2018.69878


13. صفحات آغازین

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2018.71943


14. صفحات آغازین

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2018.71946


15. صفحات آغازین

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2019.71958


16. صفحات آغازین

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2019.72192


17. صفحات آغازین

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2019.73722


18. صفحات آغازین

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2019.74357


19. صفحات آغازین

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-3

10.22059/jpht.2020.74923


20. بررسی و نقد دیالکتیک تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 5-32

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی


21. حکایت و حکمت علم در جهان اسلام

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 5-22

محمدعلی نویدی


22. بررسی و نقد دیدگاه ویتگنشتاین متأخر در باب زبان دین

دوره 7، شماره 5، بهار 1389، صفحه 5-17

محمود کریمی؛ رحیم امرایی


23. اسلامی‌سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های ضیاء الدین سردار

دوره 7، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 5-28

حمیدرضا آیت‌اللهی؛ قدرت الله قربانی


24. بررسی و نقد قضایای چهارگانة کانت

دوره 7، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 5-17

احمد احمدی


25. قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند

دوره 7، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 5-27

حسن عاشوری لنگرودی