دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل و بررسی رابطه ایمان و اراده، با تأکید بر آراء پلنتینگا و ویلیام جیمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.22059/jpht.2021.318931.1005813

فائزه برزگر تبریزی؛ حسن قنبری؛ منصور نصیری


2. بررسی تلقی رانر از وحی و تاثیر آن بر دیدگاه وی در باب تکثر دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.22059/jpht.2021.321002.1005820

عطیه کشتکاران؛ رضا گندمی نصرآبادی


3. رابطه انسان و اهوره مزدا در شکل گیری اخلاق دینی براساس نظریه کارکردگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22059/jpht.2021.329842.1005849

سید سعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل


4. بررسی رویکرد کاپلستون به فلسفه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22059/jpht.2021.333590.1005863

رضا گندمی


5. مبانی و ادلّه نفی صفات در کلام امامیه.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22059/jpht.2022.337149.1005880

محسن زارع پور؛ رضا برنجکار


6. تبیین مایکل آلمیدا دربارۀ تقریر پاسخ داده نشدۀ مسئلۀ منطقی شر در دفاع اختیارگرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22059/jpht.2022.329524.1005846

حمید سودیان؛ رضا برنجکار؛ محمد سعیدی مهر؛ میثم توکلی بینا


7. استلزامات فلسفی عدم تناهی خداوند در اندیشۀ اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22059/jpht.2022.333710.1005865

حسین صابری ورزنه


8. نقد و بررسی دیدگاههای سقراط و اپیکور در باب مَهابت مرگ مبتنی بر نظریات ناظر به زیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22059/jpht.2022.338499.1005883

بهروز اسدی