مبانی فلسفی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی اسلامی با تاکید بر مکتب صدرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در زمینه مطالعات میان‌رشته‌ای، مسائل متعددی قابل طرح است؛ از جمله چیستی، اهمیت و ضرورت آن، روش‌شناسی و روش‌ اجرایی آن. اما در کنار این مباحث، مسأله اصلی‌تری وجود دارد تاکنون بدان پرداخته نشده و آن، مبانی بینشی و فلسفی حاکم بر مطالعات میان‌رشته‌ای است. فلسفه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در علوم به ویژه دانش‌های بینارشته‌ای، ایفای نقش می‌کند. با توجه به اینکه هر مکتب و پاردایم فلسفی، تأثیر جدی در مطالعات میان‌رشته‌ای دارد، آیا در مطالعات بینارشته‌ای به ویژه در حوزه علوم انسانی اسلامی نیز‌ با تکیه بر مبانی فلسفی صدرایی می‌توان نگرش لازم را برای انجام مطالعات میان‌رشته‌ای بدست آورد.؟ مقاله حاضر در صدد است با روش تحلیلی و فلسفی، ضمن معرفی مطالعات بینارشته‌ای و تفاوت آن با دیگر روش‌های مطالعاتی، ابتدا به نقش مستقیم فلسفه در برخی دانش‌های بینارشته‌ای اشاره کند و در ادامه امتداد مبانی صدرایی را در مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی اسلامی، نشان دهد. از یافته‌های مقاله حاضر، قابلیت نظام فلسفی صدرایی به مثابه چارچوب نظری برای پشتیبانی مطالعات بینارشته‌ای در علوم انسانی اسلامی است.

کلیدواژه‌ها