نویسنده = زادگان، دکتر فتح الله نجار
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای عقل در تفسیر وحی از نگاه فریقین

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

دکتر فتح الله نجار زادگان