نویسنده = معصوم، دکتر حسین
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384

دکتر حسین معصوم


2. نقد نظریه کانت در مورد جوهریت نفس

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383

دکتر حسین معصوم