نویسنده = عبدخدایی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. دین در فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 505-532

10.22059/jpht.2016.60295

زهره عبدخدایی؛ قاسم پورحسن