نویسنده = محمدرضایی، علی رضا
تعداد مقالات: 2
1. اعجاز معنایی قرآن کریم با تاکید بر سورۀ بقره

دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 189-211

10.22059/jpht.2020.279463.1005653

علی رضا محمدرضایی؛ اکرم مرادمند


2. گفتمان سوره مریم، زن در تعامل با عرف و عفاف

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-50

10.22059/jpht.2013.36188

علی رضا محمدرضایی؛ فاطمه اکبری زاده