نویسنده = نظرنژاد، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقادانۀ دعاوی طبیعت‌گرایانۀ داوکینز

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 95-113

10.22059/jpht.2019.283524.1005672

زینب سادات موسوی؛ نرگس نظرنژاد