نویسنده = جوانمرد، بهنام
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد ادلۀ فخر رازی وامامیه بر چگونگی تعیین امام

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 187-212

10.22059/jpht.2016.59277

علی عسگری یزدی؛ بهنام جوانمرد


2. تبیین و نقد نظریۀ نمادین پل تیلیش در زبان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 533-566

10.22059/jpht.2014.52847

علی عسگری یزدی؛ مسلم احمدی