نویسنده = وفائیان، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر «مراتب تشکیکی تجلی و ظهور وجود» در معناشناسی صفات الهی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 461-482

10.22059/jpht.2015.56352

محمد حسین وفائیان؛ امیر عباس علیزمانی