نویسنده = پورمحمدی، نعیمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تئودیسۀ اعتراض در پاسخ به مسئلۀ شر

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 609-631

10.22059/jpht.2017.213553.1005386

نعیمه پورمحمدی؛ میثم فصیحی رامندی