نویسنده = زارع بیدکی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر چیستی اختیار از منظر سازگارباوری

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 389-410

10.22059/jpht.2019.260469.1005574

رضا گندمی نصرآبادی؛ محمدرضا زارع بیدکی