نویسنده = محامد، علی
تعداد مقالات: 1
1. رضا به قضا و قدر الهی

دوره 2، شماره 4، بهار 1385

علی محامد