نویسنده = امرایی، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دیدگاه ویتگنشتاین متأخر در باب زبان دین

دوره 7، شماره 5، بهار 1389، صفحه 5-17

محمود کریمی؛ رحیم امرایی