نویسنده = کرمی پور، الله کرم
تعداد مقالات: 1
1. ابوریحان بیرونی: پدیدارشناسی، روش شناسی و انسان شناسی دین

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-177

10.22059/jpht.2017.62424

الله کرم کرمی پور؛ ولی الله نصیری