نویسنده = محمدی شیخی، قباد
تعداد مقالات: 1
1. عمومیت تسبیح حقیقی آفریدگان در هندسۀ معرفتی اندیشۀ دینی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 349-373

10.22059/jpht.2017.136219.1005310

قباد محمدی شیخی؛ طیبه فریدونپور