نویسنده = کریمی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. هدف و هدفمندی مؤلفۀ معنابخشی در حادثۀ عاشورا

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 739-756

10.22059/jpht.2018.211142.1005468

عبدلله نصری؛ زهرا کریمی