اسم اعظم چیست؟

نویسنده

چکیده

این مقاله با این سؤال که اسم اعظم چیست؟ آغاز شده است.
آراء و نظریات دربارة اسم اعظم، مختلف است که عمدتاً بر دو قسم تقسیم می شود:
الف ـ قول شایع این است که اسم اعظم، اسمی است لفظی از اسماء خدا.
ب ـ عده ای قائلند اسماء لفظی، اسماء اسماء هستند و عمده خود اسمایند، و پیامبر اسلام (ص)، اعظم اسماء الهی است. این، قول محققان است مانند امام خمینی، علامه طباطبائی، علامه حسن زاده آملی و ... .
هریک از اسماء الهی، مربوط است به وصول به حقیقت آن اسماء، و این امر فقط با تهذیب نفس به‌دست می آید.
احادیثی از اصول کافی، التوحید و مصباح الشریعه موردتوجه قرار گرفته، هم‌چنین دعاها مانند دعای سِمات نیز مورد نظر بوده است؛ و مختار مؤلف این مقاله، قول محققین است.
اشعاری هم از مولوی و حافظ در این مقاله آمده است.

کلیدواژه‌ها