اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 873
تعداد پذیرش 269
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 366
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 181

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 31 %