اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 963
تعداد پذیرش 300
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 403
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 194

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 31 %