داوران

نام نام خانوادگی سمت / سازمان  پست الکترونیکی
قاسم اخوان نبوی استادیار، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ghasemakhavan@gmail.com
محمد ادیبی مهر دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران madiby@ut.ac.ir
مسعود اسماعیلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران masud.esmaeily@gmail.com
رضا اکبری استاد  دانشگاه امام صادق،تهران، ایران rezaa.akbari@gmail.com
رضا اکبریان استاد دانشگاه تربیت مدرس،‌تهران، ایران akbarian@modares.ac.ir
علی اله‌بداشتی استاد تمام دانشگاه قم alibedashti@gmail.com
مجتبی الهیان دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران mojtabaelahian27@gmail.com
مسعود آذربایجانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،‌قم، ایران mazarbayejani@rihu.ac.ir
علی آقانوری دانشیار دانشگاه ادیان ومذاهب،قم aliaghanore@yahoo.com
محمد رسول آهنگران استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم، ایران ahangaran@ut.ac.ir
رضا بخشایش استادیار دانشگاه جامعة المصطفی،قم،‌ایران rbakhshayesh@yahoo.com
رضا برنجکار استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم، ایران berenjkar@ut.ac.ir
عبدالکریم بهجت پور دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌قم،‌ایران abt114@tahoo.com
محمدباقر پورامینی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم pouramini47@yahoo.com
حامد پوررستمی دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران ،‌قم، ایران purrostami@ut.ac.ir
امداد توران استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب،‌قم، ایران imdatturan@gmail.com
محمد رضا جباران استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌قم،‌ایران mdrjbn@gmail.com
محمد جعفری  دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی mjafari125@yahoo.com
محسن جوادی استاد دانشگاه قم،‌قم، ایران javadi@tpf-iau.ir
اسماعیل چراغی کوتیانی استادیار موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران  esmaeel.cheraghi@gmail.com
سید احمد حبیب نژاد استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران a.habibnezhad@ut.ac.ir
سید محمدعلی حجتی دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران hojatima@modares.ac.ir
عبدالرزاق حسامی فر استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین ahesamifar@yahoo.com
سید حسن حسینی استاد دانشگاه صنعتی شریف،‌تهران،‌ایران hoseinih@sharif.edu
سیدمحمدرضا حسینی دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران mreza_hoseini@yahoo.com
سید علی حسینی زاده استاد یار پژوهشگاه قران  و حدیث sahz.whc@gmail.com
سید اسحق حسینی کوهساری دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران hosseini@ut.ac.ir
سید محمد حکاک دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران smhakakgh@gmail.com
عین الله خادمی استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران e_khademi@ymail.com
علی اصغر خندان دانشیار دانشگاه امام صادق،‌تهران، ایران khandan@isu.ac.ir
سید محمدعلی دیباجی دانشیار پردیس قم دانشگاه تهران dibaji@ut.ac.ir
احمد دیلمی دانشیار دانشگاه قم، قم ahmad.deylami@gmail.com
امیر دیوانی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید divani.mofiduni@gmail.com
مهدی ذاکری استاد دانشگاه تهران (پردیس فارابی) zaker@ut.ac.ir
علی راد دانشیار دانشگاه تهران - پردیس فارابی, قم ali.rad@ut.ac.ir
محمدرضا رجبی استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران rajabi.mr@ut.ac.ir
محمدحسین رحمتی استادیار پریس فارابی دانشگاه تهران mhrahmati@ut.ac.ir
سعید رحیمیان استاد تمام دانشگاه شیراز sd.rahimian@gmail.com
رسول رسولی پور استادیار دانشگاه خوارزمی تهران rasouli@khu.ac.ir
محمد رکعی استادیار دانشگاه قرآن و حدیث، قم m.rokkaei@gmail.com
محمد رنجبر حسینی  استادیار دانشگاه قرآن وحدیث، قم ، ایران ranjbarhosseini@gmail.com
حسین رهنمائی استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران h_rahnamaei@ut.ac.ir
سید کاظم سید باقری دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران sbaqeri86@yahoo.com
حمیدرضا شاکرین دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی shakerinh@gmail.com
مریم شریف پور استادیار علوم پزشکی تهران maryam_2102@yahoo.com
محمدجواد شمس دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران shamsmohammadjavad@yahoo.com
روح الله شهیدی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران shahidi@ut.ac.ir
حامد شیواپور استادیار دانشگاه مفید-قم h_shivapoor@yahoo.com
حسین صابری ورزنه استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده الهیات، قم، ایران h_saberi_v@ut.ac.ir
هادی صمدی : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران samadiha@gmail.com
سید علی طاهری خرم آبادی استادیار دانشگاه صنعتی شریف، تهران ataheri@sharif.edu
عظیم عابدینی استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران azimabedini1356@yahoo.com
امیدعلی عادلی استادیار دانشگاه قم، قم oa.adeli@gmail.com
مهدی عباس زاده دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی mehr_1777@yahoo.com
بیژن عبدالکریمی دانشیار/ دانشگاه آزاد واحد شمال bijanabdolkarimi@yahoo.com
مهدی عبداللهی استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران mabd1357@gmail.com
محمد عرب صالحی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی salehnasrabad@yahoo.com
علی عسگری یزدی دانشیار دانشگاه تهران asgariyazdi@ut.ac.ir
حسین عشاقی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی oshshaq@yahoo.com
امیرعباس علیزمانی استاد دانشگاه تهران amirabbas.alizamani@ut.ac.ir
ابوالحسن غفاری  دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی dr.ghafari.ah@gmail.com
علی فتحی استادیار گروه پردیس فارابی دانشگاه تهران ali.fathi@ut.ac.ir
علی فضلی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌قم،‌ایران fazliamoli99@yahoo.com
محمد فولادی دانشیار دانشگاه قم،‌قم، ایران dr.mfoladi@gmail.com
یارعلی فیروزجایی استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) firouzjaei@bou.ac.ir
یارعلی فیروزجایی استادیار  دانشگاه باقرالعلوم، قم،‌ایران firouzjaei@bou.ac.ir
قدرت الله قربانی دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران qorbani48@gmail.com
حسن قنبری دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران haghanbari@ut.ac.ir
احمد کریمی استادیار دانشگاه قرآن و حدیث، قم  ahmad.karimi@gmail.com
غلامحسین گرامی استادیار دانشگاه معارف اسلامی قم gerami@maaref.ac.ir
فاطمه لاجوردی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران lajevardi.ft@gmail.com
محمد محمد رضایی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم mmrezai391@yahoo.com
علی رضا محمدرضایی دانشیار دانشگاه تهران پردیس فارابی، قم amredhaei@ut.ac.ir
ابوالفضل محمودی دانشیار واحد علوم وتحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی تهران amahmoodi5364@gmail.com
حسن مرادی استادیار دانشگاه شاهد،‌تهران dr.hassan.moradi@gmail.com
محسن معارفی  استادیار جامعه المصطفی، رئیس پژوهشکده ی علوم انسانی mohsen.nodehi@gmail.com
محمد معینی فر  استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، قم moeinifar92@yahoo.com
احمد رضا مفتاح دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب، قم meftah555@gmail.com
سید سعید رضا منتظری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران ssmontazery@ut.ac.ir
حسن مهرنیا استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران hmehrnia@ut.ac.ir
سید محمد موسوی مقدم استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران sm.mmoqaddam@ut.ac.ir
سید مجتبی میردامادی استادیار دانشکده معارف واندیشه اسلامی دانشگاه تهران mirdamadi_77@ut.ac.ir
روح الله نجفی استایار دانشگاه خوارزمی،تهران runajafi1981@yahoo.com
عبدالله نصری استاد تمام/ دانشگاه علامه طباطبایی nasri_a32@yahoo.com
منصور نصیری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران nasirimansour@ut.ac.ir
هادی وکیلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران drhvakili@gmail.com