اهداف و چشم انداز

اهداف مجله عبارتند از:

1. آشنایی جامعه علمی با تازه ترین آثار محققان و اندیشمندان در حوزه فلسفه دین؛

2. نقد فلسفه دین غربی و حرکت در جهت ارائه فلسفه دین اسلامی؛

3. کاربردی کردن فلسفه دین؛

4. نشان دادن سابقه و اتقان فلسفه دین اسلامی؛

5. حرکت در جهت نظریه پردازی و نوآوری در حوزه فلسفه دین؛

6. پاسخ به شبهات و سوالات در زمینه مسایل فلسفه دین در عرصه داخلی و جهانی.