اهداف و چشم انداز

ضرورت :

تآمل فلسفی درباب دین واموزه های دینی به دلیل نقشی که درحیات فردی وجمعی بشر دارد همواره مورد توجه بوده است. دردوره معاصرانبوهی از مطالعات فلسفی و الهیاتی  متفکران برجسته به بررسی ونقد اموزه های مختلف دین اختصاص یافته است. از مجموعه ی این پژوهشها به " فلسفه دین " یا " الهیات فلسفی " تعبیرمی شود. این پژوهش ها به لحاظ نظری می تواند بنیان های نظام اداره جهان را سامان دهد و به لحاظ عملی راهنمای عمل فردی و جمعی انسان باشد. افزون براین رشد علم وتحولات شگفت وسریع حیات انسان درعصر جدید پرسش های تازه ودشواری پیش پای دین و آموزهایش قرار داده است. نکته های پیش گفته نشان می دهد انتشار مجله ای معتبرضروری است.مجله فلسفه دین مجله ای علمی پژوهشی است که به مهمترین مرکزعلمی_ دانشگاهی ایران وابسته است وتلاش می کند دیدگاه های محققان وپژوهشگران را در قلمرو فلسفه دین منعکس کند.

اهداف: 

 • انعکاس آخرین پژوهش های صورت گرفته در قلمرو فلسفه دین؛
 • پاسخ به پرسش ها و شبهات عصر جدید در باب دین و آموزه های آن؛
 • طرح نظریه ها و دیدگاه های جدید متفکران مختلف در باب دین و آموز های دینی؛
 • بسط و توسعه قلمرو و مطالعات فلسفی در باب دین و آموزه های آن؛
 • فراهم آوردن بستری علمی و مناسب برای تضارب آراء، نقدها و نظرها؛
 • ایجاد بستری مناسب جهت نظریه پردازی و نوآوری در باب دین.

قلمرو موضوعی مجله:

مجله فلسفه دین به لحاظ قلمرو، تمام گستره مطالعات تخصصیِ فلسفی و الهیاتی مربوط به دین را در بر می گیرد. فهرست زیر جزو مهمترین موضوعات قلمرو فلسفه دین است:

 • اثبات وجود خدا ( نقد و بررسی براهین)
 • نقد و بررسی الحاد مدرن
 • معناشناسی، هستی شناسی و معرفت شناسی اوصاف الهی
 • زبان دین
 • حضور همه جایی خدا
 • عدل الهی
 • مسئله شر
 • عقلانیت دینی
 • علم و دین
 • جاودانگی
 • حیات پس از مرگ
 • هرمنیوتیک متون دینی
 • دین و فرهنگ
 • دین و جامعه
 • دین و سیاست
 • دین و چالش های عصر جدید