اهداف و چشم انداز

1- معرفی تازه ترین تحقیقات پژوهشگران و اندیشمندان در حوزه فلسفه دین و کلام عقلی   

2- ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث فلسفه دین  و کلام عقلی

3- حرکت در جهت نظریه پردازی و نوآوری در حوزه فلسفه دین و کلام عقلی

4- پاسخ به مسائل و سوالات و شبهات مطرح در حوزه فلسفه دین و کلام عقلی

5- افزودن گستره منابع کمک درسی در رشته های فلسفه دین و کلام و جهت دهی به پایان نامه ها و رساله ها در این زمینه از طریق انتشار مقالات نوآورانه