اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir
02536166191

سردبیر

دکتر رضا برنجکار

فلسفه استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

berenjkarut.ac.ir
02536166453

مدیر اجرایی

علی ‌احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت مدیر اجرایی مجلات؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

کارشناس نشریه

سمیه سبحانی

کارشناس امور پژوهشی ، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

jphtut.ac.ir
02536166295

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اکبری

فلسفه استاد؛ دانشگاه امام صادق(ع)؛ تهران؛ ایران

r.akbariisu.ac.ir

دکتر علی اله بداشتی

فلسفه استاد؛ دانشگاه قم؛ ایران

alibedashtigmail.com

دکتر رضا برنجکار

استاد؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

berenjkarut.ac.ir
02516166312

دکتر احمد بهشتی

فلسفه استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

beheshtimajleskhobregan.com

دکتر سید محمد علی دیباجی

فلسفه و حکمت دانشیار؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

www.sma-dibaji.ir
dibajiut.ac.ir

دکتر محمد سعیدی مهر

فلسفه استاد؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران

saeedimehryahoo.com
2182883617

دکتر علی عسگری یزدی

فلسفه و کلام دانشیار؛ دانشگاه تهران؛ ایران

asgariyazdiut.ac.ir

دکتر رمضان علی تبار فیروزجائی

کلام اسلامی دانشیار؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛ ایران

tabar1579yahoo.com

دکتر یحیی کبیر

دانشیار؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

kabirut.ac.ir
02516166312

دکتر حسین کلباسی اشتری

فلسفه غرب استاد؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران؛ ایران

kalbasiatu.ac.ir

دکتر یحیی یثربی

فلسفه استاد؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران؛ ایران

www.yasrebi.org
yahyayasrebi.org

دکتر محمد محمدرضایی

فلسفه استاد گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران

mmrezaiut.ac.ir