درباره نشریه

این نشریه در حوزه فلسفه دین فعالیت می نماید و تازه ترین و جدیدترین یافته های پزوهشی پزوهشگران و استاتید حوزه و دانشگاه را به جامعه علمی معرفی می نماید

فلسفه دین دانشی است که عهده دار تفکر فلسفی و عقلانی در باب دین و آموزه های اساسی آن می باشد. با توجه به اینکه این نگرشهای فلسفی در باب دین متفاوت می باشد می توان از نظرگاههای مختلف فلسفی دین و آموزه های بنیادین آن را مورد توجه قرار داد.

با توجه به اینکه موضوع این دانش، دین و آموزه های بنیادین آن است، می توان آموزه های مشترک بین ادیان و یا دین خاص را مورد توجه قرار داد.

 رویکرد اصلی این فصلنامه  پژوهشی(Research Paper) است، که به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران, سهولت مبادله علمی بین آنها, معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف فلسفه دین انتشار می یابد. انواع مقالاتی علمی که در  این نشریه می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرید عبارتند از : پژوهشی (Research Paper) ، مطالعه موردی(Case study)، روش شناسی(Methodologies)، کاربردی(Applied Article ) و مفهومی(Conceptual paper).

 

این نشریه  در سال در سال 1387 با عنوان  " فلسفه دین " از طرف وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری با شماره نامه (3/10235) حائز درجه علمی - پژوهشی گردید و پس اخذ درجه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) نیز نمایه شده است.