فرایند پذیرش مقالات

 مقالات از طریق سامانه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران دریافت می شود؛ پس از طرح در جلسه هیات تحریریه در صورت تایید در جلسه برای دو داور ارسال می گردد و در غیر اینصورت عدم پذیرش آن به نویسنده اعلام می گردد.

مقالات تایید شده در جلسه هیات تحریریه وارد فرایند داوری شده و پیگیری آن آغاز می گردد.

پس از دریافت نتایج داوری برای نویسنده مسوول ارسال می شود و زمانی که اصلاحات توسط نویسنده ارسال شد؛ مقاله اصلاح شده به سردبیر ارجاع داده می شود و نهایتا مقاله برای ارزیابی مجدد یا برای ارسال به جلسه هیات تحریریه آماده می شود.

پس از تایید نهایی مقاله برای چاپ آماده شده، به ویراستار و پس از آن به صفحه آرا ارسال می گردد.