«الهیات تخریب» نگاهی بر خاستگاه و ماهیت تفکرات دینی هایدگر متقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه تبریز

چکیده

وضعیت نابسامان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اروپا (و به‌ویژه آلمان) در آغاز سدۀ بیستم، هایدگر جوان را به سمت و سوی این پرسش فراخواند که: « نقش و مسئولیت یک متفکر در جامعه چیست؟» او در این زمینه نقش مهمی را برای تعالیم، عقاید و علایق دینی شخصی خود قائل بود، چرا که احساس می‌کرد با ایجاد تعامل میان دین و فلسفه، می‌توان میراث فکری و فرهنگی واحدی را برای کل مردم اروپا به‌وجودآورد و از این طریق مسئولیت خود را به‌عنوان یک متفکر در برابر آن وضعیت ناگوار ایفا کرد. راهکار او برای این منظور طرح «الهیات تخریب» بود. الهیات تخریب این امکان را فراهم می‌کرد تا او گذشته (سنت اولیۀ مسیحی) را هم به‌عنوان معیار انتقاد حال (سنت متزلزل فلسفی و دینی غرب) و هم امکانی برای زندگی آینده (اصیل بودن) تبدیل کند. بنابراین، در تحقیق حاضر نشان می‌دهیم که راهکار هایدگر برای ایجاد میراث فکری و فرهنگی واحدی که در نهایت به شکل‌گیری الهیات تخریب منجر می‌شود، از یک طرف موجب همدلی یا دیالوگ او با سنت اولیۀ مسیحی و برخی شخصیت‌های بزرگ آن (از قبیل پولس، اگوستین، اکهارت، لوتر، شلایرماخر و کیرکگارد) می‌شود و از طرف دیگر زمینه را برای انتقاد جدی از الهیات و فلسفۀ سنتی (یا آنچه هایدگر آن را ماهیت انتو‌تئو‌لوژیکی غرب می‌نامد) مهیا می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1.      1.            Bachmann, E. Theodore. (Ed.). (1960). Luther’s Works, Volume 35: Word and Sacrament I. Minneapolis: Fortress Press.
  2.      2.            Brian D., Ingraffia. (1995). Postmodern Theory and Biblical Theology. Cambridge: Cambridge University Press.
  3.      3.            Crowe, Benjamin D. (2006). Heidegger’s Religious Origins: Destruction and Authenticity. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
  4.      4.            Dietrich, Martin O. (Ed.). (1969). Luther’s Works, Volume 42: Devotional Writings I. Minneapolis: Fortress Press.
  5.      5.            Doberstein, John W. (Ed.). (1959). Luther’s Works, Volume 51: Sermons I. Minneapolis: Fortress Press.
  6.      6.            Ebeling, Gerhard. (1970). Luther: An Introduction to His Thought. Trans. R. A. Wilson. London: Collins.
  7.      7.            Feher, Istvan M. (1995). “Heidegger’s Understanding of the Atheism of Philosophy: Philosophy, Theology and Religion in His Early Lectures Up to Being and Time”. In American Catholic Philosophical Quarterly, 69. Pp. 189-228.
  8.      8.            Heidegger, Martin. (1960). “The Onto-Theo-Logical Nature of Metaphysics”. In Essays in Metaphysics: Identity and Difference. Trans. K. F. Leidecker. New York: Philosophical Library Inc.
  9.      9.            Heidegger, Martin. (1962). Being and Time. Trans. J. Macquarrie and E Robinson. Oxford: Blackwell Publishers.
  10. Heidegger, Martin. (1971). On the Way to Language. Trans. Peter D. Hertz. New York: Harper and Row Publishers.
  11. Heidegger, Martin. (1974). Identity and Difference. Trans. Joan Stambaugh. New York: Harper Torchbook.
  12. Heidegger, Martin. (1982). The Basic Problems of Phenomenology. Trans. Albert Hofstadter. Bloomington and Indianapolis, IN: Indiana University Press.
  13. Heidegger, Martin. (2000). Introduction to Metaphysics. Trans. Gregory Fried and Richard Polt. New Haven and London: Yale University Press.
  14. Heidegger, Martin. (2001). Phenomenological Interpretations of Aristotle. Trans. Richard Rojcewicz. Bloomington, IN: University of Indiana Press.
  15. Heidegger, Martin. (2002). Supplements: from the Earliest Essays to Being and Time and Beyond. Ed. And Trans. John Van Buren. Albany: Suny Press.
  16. Heidegger, Martin. (2004). The Phenomenology of Religious Life. Trans. Matthias Fritsch and Jennifer Anna Gosetti-Ferecei. Bloomington and Indianapolis, IN: Indiana University Press.
  17. IJsseling, Samuel. (1992). “The End of Philosophy as the Beginning of Thinking”. In Christopher Macann. (Ed.). Martin Heidegger Critical Assessments, Volume 1. London and New York: Routledge.
  18. Kellner, Douglas. (1992). “Authenticity and Heidegger’s Challenge to Ethical Theory”. In Christopher Macann. (Ed.). Martin Heidegger Critical Assessments, Volume 4. London and New York: Routledge.
  19. Kisiel, Theodore. (1993). The Genesis of Heidegger’s Being and Time. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
  20. MacGrath, S. J. (2006). The Early Heidegger and Medieval Philosophy: Phenomenology for the Godforsaken. Washington, DC: Catholic University of America Press.
  21. Pauck, Wilhelm. (Ed. And Trans.). (1961). Luther: Lectures on Romans. Louisville, Kentucky: Westminster Press.
  22. Poggeler, O. (1987). Martin Heidegger’s Path of Thinking. Trans. Daniel Magurshak and Sigmund Barber. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press.
  23. Russell, Matheson. (2011). “Phenomenology and Theology: Situating Heidegger’s Philosophy of Religion”. In Sophia, 50: 641-655.
  24. Safranski, R. (1998). Martin Heidegger: Beyond Good and Evil. Trans. Ewald Osers. Cambridge and London: Harvard University Press.
  25. Staley, Timothy. (2007). “Heidegger on Luther on Paul”. In Dialog: A Journal of Theology, 46/1: 41-45.
  26. Van Buren, John. (1994a). The Young Heidegger: Rumer of a Hidden King. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
  27. Van Buren, John. (1994b). “Martin Heidegger, Martin Luther”. In T. Kisiel and J. Van Buren. (Eds.). Reading Heidegger from the Start: Essays in His Earliest Thought. Albany, NY: State University of New York Press.
  1. Vessey, David. (2011). “Heidegger’s Existential Domestication of Luther”. In Jennifer Hockenbery Dragseth. (Ed.). The Devil’s Whore: Reason and Philosophy in the Lutheran Tradition. Minneapolis, MN: Fort Press.