سیر تحول رویکردهای الهیاتی جدید و شاخصه های آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

2 دانشجوی دکتری کلام امامیه، دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

در این مقاله سیر تحولات الهیات معاصر از زمان شلایرماخر (به‌عنوان پایه‌گذار الهیات جدید) و تعریفی که متألهان از دین ارائه داده‌اند، بررسی خواهد شد. از نظر شلایرماخر دین صرفاً امری اخلاقی نیست، بلکه تجربه‌ای اسرارآمیز و ابطال‌ناپذیر است و عقل از ایمان جداست. کارل بارت تأکید کرده است که سخن از خدا از جنس و سنخ گزاره نیست، بلکه یک واقعه و رخداد است. راینهولد نایبور در سنت نوارتدوکسی نشان داد که عقل و ایمان دو بستر متمایز و منفک از هم هستند. برخی اگزیستانسیالیست‌ها مثل رودلف بولتمان و پل تیلیخ کوشیدند از کتاب مقدس اسطوره‌زدایی کنند و نشان دهند که گزاره‌های مربوط به خدا همه نمادین و هستند.در الهیات معاصر نگاه نقادانه، هرمنوتیکی، تکثرگرا، متن‌محور، تاریخی و غیرجزمی، به‌همراه نفی اقتدارگرایی غلبه دارد.
 

کلیدواژه‌ها


1. تیلیخ، پل (1381). الهیات سیستماتیک، ترجمۀ حسین نوذری، تهران: حکمت.
2. -------- (1376). الهیات فرهنگ، ترجمۀ مراد فرهادپور، تهران: طرح نو.
3. لین، تونی (1380). تاریخ تفکر مسیحی، ترجمۀ روبرت آسریان، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
4. مک کواری، جان (1382). الهیات اگزیستانسیالیستی، ترجمۀ مهدی دشت بزرگی، قم: بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی.
5. جو ویور، مری (1382). درآمدی به مسیحیت، ترجمۀ حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات ادیان.
6. هوردرن، ویلیام (1368). راهنمای الهیات پروتستان، ترجمۀ میکائیلیان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
7. همّتی، همایون (1390). مقایسۀ الهیات معاصر با الهیات سنتی، معرفت ادیان، سال دوم، شمارۀ چهارم.
8. Eliade, Mircea,(1987), the Encyclopedia of Religion Vol. 5, New York, Macmillan Publishing Company.
9. Hans, Kung, (1995) Christianity, Essens, History and Future, New York, Continuum.                 
10. Hecker ,Kornard, (1981) Encyclopedia of Theology Edited by Karl Rahner, Oates London Burns.