بررسی مبانی و روش‌های مشترک قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین‌برن در مبحث معجزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

2 استاد گروه فلسفۀ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله بیش از آنکه در صدد مقایسۀ دیدگاه‌های مشترک قاضی عبدالجبار و سویین‌برن دربارۀ حیطه‌ها و مباحث مختلف معجزه باشیم، سعی داشته‌ایم مشابهت مبانی و روش‌های آنها را در این مبحث نشان دهیم. اعتقاد نگارندگان بر این است که مبانی و روش‌های مشترک در بسیاری موارد به دیدگاه‌های مشابه ختم می‌شود. تلاش ما در نشان دادن این شباهت‌ها در سه بخش سامان یافته است: مبانی، رویکردها و روش‌های مشترک. در مبانی نشان داده‌ایم که این دو متفکر از لحاظ معرفتی، معناشناختی و دینی شباهت‌های عمیقی دارند. در قسمت رویکرد‌ها هم بیان کرده‌ایم که هر دو عقل‌گرایانی معتدل بوده‌اند. در نهایت در روش‌ها متذکر شده‌ایم که این دو متفکر از شیوه‌هایی مانند تمثیل، تقسیم و تکثیر دلیل استفاده کرده‌اند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


پترسون، مایکل و دیگران (1379). عقل و اعتقاد دینی، ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
2. دهقانی‌نژاد، عباس و سعیدی‌مهر، محمد (1391). فاعل معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین‌برن، پژوهشنامۀ فلسفۀ دین، شمارۀ 19: 23 - 36.
3. ---------------------------------------- (1392). مدلول معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی و ریچارد سویین‌برن، اندیشۀ نوین دینی، شمارۀ 33: 23 - 38.
3. سویین‌برن، ریچارد (1381). آیا خدایی هست؟ ترجمۀ محمد جاودان، قم: مؤسسۀ انتشارات مفید.
5. عبدالجبار، قاضی ابن الحسن اسد‌آبادی (1966). تثبیت الدلائل نبوة نبینا محمد (ص)، ج 1، تحقیق دکتر عبدالکریم عثمان، بیروت: دارالعربیة.
7.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1408ق). شرح الاصول الخمسه، قاهره: مکتبة الوهبة.
 
6.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (بی‌تا). المغنی فی ابواب التوحید والعدل، جلد‌های 4 جلد 1/6، 8، 14، 15، 16، مصر: بی‌نا.
Swinburne, Richard (2005) Epistemic justification, (Oxford: Clarendon press
_________, ______ (2005), Faith and reason, New York, Oxford University Press
_________, ______ (1992), revelation from metaphor to analogy, New York, Oxford University Press.
_________, ______ (1994)The Christian God (Oxford: Clarendon Press.
_________, ______ (1970), The concept of miracle, London and Basingstoke, Macmillan ST Martin s Press.
_________, ______ (2003) The resurrection of god incarnate, New York, Oxford University Press.
_________, ______ (2004), The existence of god, New York, Oxford University Press.
_________, ______ (2008) was Jesus god? New York, Oxford University Press.