خداناباوری اصل‌موضوعی در اندیشه آلن بدیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفۀ دین، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آلن بدیو، فیلسوف معاصر فرانسوی، در شمار اندیشمندانی است که ظرف یک دهۀ اخیر توجه بسیاری را در ایران برانگیخته و بخش‌های متفاوتی از اندیشۀ‌ او بررسی شده است. اما در میان پژوهش‌ها و مباحث جاری پیرامون بدیو، نسبت اندیشۀ او با الهیات از جملۀ مباحثی بوده که از آن غفلت شده و با وجود اهمیت اساسی، از این زاویه به آثار او نگریسته نشده است. د نوشتار حاضر بر آنیم تا با تحلیل تأثیرات الهیاتی هستی‌شناسی بدیو، نحوۀ مواجهۀ او با ایدۀ خداوند را آشکار کنیم و از این طریق، بخش کوچکی از خلأ نظری را در این حوزه پوشش دهد. بر این اساس، در ابتدا توصیف بسیار مختصری از مبانی هستی‌شناسی بدیو ارائه خواهد شد تا امکان ورود به مبحث خداوند در این دیدگاه فراهم شود. در ادامه نیز با بررسی دقیق‌تر الگوی پیشنهادی بدیو در قالب گونه‌ای خداناباوری اصل‌موضوعی، به برخی نقدهای ممکن بر این رویکرد اشاره خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


افلاطون (1367). مجموعۀ آثار، جلد سوم. ترجمۀ محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.
بدیو، آلن (1388). مجموعۀ مقالات. ترجمۀ مراد فرهادپور و همکاران. تهران: رخداد نو.
Badiou, A. (2004). Infinite Thought. (O. Feltham, Justin Clement Trans.& Edit) New York: Continuum.
Badiou, A. (2006a). Being and Event. (O. Feltham, Trans.).
Badiou, A. (2006b). Briefings on Existence; A Short Treatise on Transitory Ontology. Albany: State Univeristy Of New York Press.
Badiou  and Hallward. (2008). Politics and Philosophy. Angelaki, 3. 113-133.
Dauben, J.W. (1990). George Cantor; His Mathematics  and  Philosophy  of Infinite. New Jersey : Harvard University Press
Depoortere, F. (2009). Badiou and theology. London: Continuum.
Hallward, P. (2003). Badiou; A Subject to Truth. University of Minnesota Press.
Watkin, C. (2011). Difficult Atheism; Post-Theological Thinking in Alain Badiou, Jean-Luc Nancy and Quentin Meillassoux. Lomdon: Edinburgh University Press