دیدگاه های کیهان شناختی در هستی شناسی جینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ ادیان و عرفان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

موضوع نوشتار حاضر تبیین کیهان‌شناسی آیین جین است. گرچه در این آیین برای جهان خالقی متصور نیست، با وجود این، تبیینی منحصر به‌فرد و آکنده از مفاهیم فلسفی دارد. در تفکر جین، جهان ازلی و بدون آغاز است که علاوه بر لُکه(جهان مادی و محسوس) شامل اِلُکه (جهان نامحسوس) هم می‌شود. در آیین جین، موجودات جهان به دو دستة «چیتنه» یا «شعورمند» و «اِچیتنه» یا «غیرشعورمند» تقسیم می‌شوند و موجودات گوناگونی در ذیل هر یک قرار دارند. در جهان‌شناسی جینی، جهان مادی سه بعد دارد و از چهار طبقه تشکیل شده است که در هر کدام از طبقات آن موجودات خاصی سکونت دارند. از مهم‌ترین مفاهیم جهان‌شناختی جینی «درَوْیَه» یا «جوهر» است که نه به‌طور مطلق، ثابت و نه پیوسته در حال تغییر است؛ بلکه هر دو را دربر می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


. جمعی از نویسندگان (1389). ادیان زندۀ شرق، ترجمۀ جمعی از مترجمان، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
2. چاترجی، ساتیش چاندرا و دریندا موهان داتا (1384). معرفی مکتب‌های فلسفی هند، قم: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
3. Basham, A. L & et.al(1958), Sources of Indian Tradition, ed by: Wm. Theodor de Bary, New York: Columbia University Press, Vol. 1.
4. Bhattacharyyah, NarendraNath(1971), History of Indian Cosmogonical Ideas, New Delhi: MunshiramManharalal.
5. Dasgupta, Surendranath(1922), A History of Indian Philosophy, London: Cambridge University Press, Vol.1.
6. Hiriyanna, M.( 1993), Outlines of Indian Philosophy, Delhi: Motilal.
7. Kloetzli, W. Randolph(1987), “Hindu and Jain Cosmologies”, Encyclopedia of Religion, ed by: Mirca Eliade, New York: Macmillan, vol. 4, pp. 109-112.
8. Sadakata, Akira(1997), Buddhist Cosmology, tr. By: Gaynor Sekimori, Tokyo: Kosei Publishing Co.
9. Upadhye, A.N(1975), “Jainism”, A Cultural History of India,  ed by: A.L. Basham, Oxford: Oxford University Press, pp. 100-110. 
10. Bolle, Kees W(1987),“Myth”, Encyclopedia of Religion, ed by: Mirca Eliade, New York: Macmillan.
11. D. Long, Jeffery(2009), Jainism: An Introduction, London: I.B. Tauris.
12. Dundas, Paul(2002), The Jains, London &New York: Routledge.
13. Radhakrishnan, Sarvepalli(1952), History of  Philosophy Estern and Western, London: George Allen & Unwin Ltd, Vol.1.
14. Radhakrishnan, Sarvepalli(1948), Indian Philosophy, London: George Allen & Unwin LTD, Vol. 1-2.