ایمان نجات‌بخش از دیدگاه ملاصدرا و رهبران نخستین مذهب پروتستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار؛ دانشگاه حایری میبد، یزد، ایران

چکیده

ادیان ابراهیمی (اسلام، مسیحیت و یهودیت) شرط نجات و رستگاری اخروی مؤمنان به دین خود را در گرو ایمان می‌دانند، البته ایمانی که نجات‌بخش است، نه ایمان غیر نجات‌بخش. در واقع ایمان نجات‌بخش ایمانی محسوب می‌شود که واقعی و حقیقی باشد و از متون مقدس دینی گرفته شده باشد. اما این ایمان نجات‌بخش چه ایمانی است؟ ملاصدرا ایمان نجات‌بخش را که عامل رستگاری انسان است، ایمانی می‌داند که از طریق برهان و کشفی باشد در مقابل ایمان سمعی و عوام‌الناس. لوتر ایمانی را نجات‌بخش می‌داند که فرد مؤمن اعتقاد قلبی و اعتماد و اطمینان راسخ به ایمان داشته باشد، نه صرف زبانی و بدون اطمینان. کالون نیز ایمانی را نجات‌بخش می‌داند که اطمینان و اعتماد قلبی و راسخ باشد تا بتواند بر شک‌ها و تردیدهایی که این اطمینان قلبی را تضعیف می‌کند، غلبه کند. این پژوهش برای یافتن پاسخ به سؤال فوق به بررسی و بیان آرای ملاصدرا از متألهان مسلمان و لوتر و کالون از متألهان مسیحی می‌پردازد که به‌عنوان رهبران نخستین مذهب پروتستان نام برده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


 1. آمدی، عبدالواحد (بی‌تا). غررالحکم و دررالکلم یا مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع)، مترجم محمد علی الانصاری، قم: دارالکتاب.
 2. ابن‌منظور (1408 ق). لسانالعرب، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی
 3. الحسینی الواسطی الزبیدی، السید محمد (1306 ق). تاج العروس، جلد 10، مصر: المنشأه، بجماله مصر.
 4.  اینار مولند (1368). جهان مسیحیت، ترجمۀ محمد باقر انصاری و مسیح مهاجری، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 5.  جی. لسلی دانستن (1381). آیین پروتستان، ترجمۀ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم: مؤسسۀ آموزشی امام خمینی (ره).
 6. رابرت مک و آنی براون (1381). روح آیین پروتستان، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران: نشر نگاه معاصر.
 7. صدرالدین شیرازی، محمد ابراهیم (1981). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه العربیه، جلد 9، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
 8. ـــــــــــــــــ (1363). تفسیر القرآن، بیدار: قم.
 9. ـــــــــــــــــ (1363). تفسیر سورة جمعه، ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، تهران: مولی.
 10. ـــــــــــــــــ (1363). تفسیر سورة واقعه، ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، تهران: مولی.
 11. ـــــــــــــــــ (1340). رسالة سه اصل، مصحح حسین نصر، تهران: مولی.
 12. ـــــــــــــــــ (1367). شرح اصول کافی، جلد 3، ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 13. ـــــــــــــــــ (1391ق). شرح اصولالکافی، افست از روی چاپ سنگی، تهران: مکتبة‌المحمودی.
 14. ـــــــــــــــــ (1375). شواهد الربوبیه، ترجمۀ عبدالله نوارنی، تهران: سروش.
 15. ـــــــــــــــــ (1362). مفاتیحالغیب، صحه و قدم‌له محمد خواجوی، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات نشر دانشگاهی.
 16. ـــــــــــــــــ (1360). اسرار الآیات، تصحیح محمد خواجوی، تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ ایران.
 17. طریحی، فخرالدین (بی‌تا). مجمعالبحرین، بیروت: دار و مکتبه‌الهلال.
 18. کتاب مقدس (1388). انجمن کتاب مقدس ایران، محل نشر ایران.
 19. مری جو دیور (1381). درآمدی به مسیحیت، ترجمۀ حسن قنبری، قم: دانشگاه و مذاهب.
 20.  مک گراث، آلیستر (1387). مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی، ترجمۀ بهروز حدادی، قم: دانشگاه و مذاهب.
 21.  ویل دورانت (1370). تاریخ تمدن، جمعی از مترجمان، چ سوم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

 

22. Calvin, John(1950).On God And Political Duty, Macmillan, Ed by: Mc Neill, John T. New York.

 1. ــــــــــــــــ(2002). Institustes of the chirition Religion, London,.
 2. Hiller Brand, Hans J(1996). The Oxford Encyclopedia of The Reformation, Oxford, New York.
 3. Robert M. Kingdon(1970). The Deacons of the Reformed Church in Calvin's Geneva, Geneva,.
 4. ـــــــــــــــــــــــــ (1957) (ODCC) The Oxford Dictionary of the Christian Church, Cross, F. L., London: Oxford University Press.
 5. Sharma, Amrita(1999), Dictionary of Religions, New DalhiMc. crath, Alister E (1996). Reformation thought An Introduction Secondedition, Black well, Usa.
 6. Mullet, Michael A (2004). Martin Luther, Routledge, London.