«پدر ناکارآمد» بررسی علل گرایش به الحاد از دیدگاه جان. جی. پاسکویینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حکمت و فلسفۀ اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعات میان‌رشته‌ای و افزایش سطح تعامل میان رشته‌های مختلف علوم انسانی در بررسی‌ها و مطالعات اخیر جایگاه ویژه‌ای یافته است. علل گرایش به الحاد نیز موضوعی است که امکان دارد از زوایای مختلف روانشناسانه، جامعه‌شناسانه و دین‌شناسانه بررسی شود. در این مقاله چرایی و چگونگی تأثیرگذاری علل غیرفلسفی مانند آسیب‌های عاطفی، روانی، تربیتی و فضای فکری و فرهنگی جامعه (که اغلب توسط روشنفکران رهبری می‌شود) بررسی خواهد شد تا مشخص شود که مداخلۀ عوامل غیرفلسفی تا چه اندازه در برگزیدن جهان‌بینی الحادی مؤثر است. پاسکویینی با استفاده از نظریۀ «پدر ناکارآمد» پروفسور ویتز، نقش عوامل روانشناسانه و اجتماعی را در گرایش به الحاد بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها


 1. پالمر،رابرت، ر. (1383). تاریخ جهان نو. (ا. طاهری, Trans.) تهران: امیر کبیر.
 2. رانسیمان، ا. (1371). تاریخ جنگ های صلیبی (جلد 3). تهران: علمی فرهنگی .
 3. رانسیمان، استیون. (1371). تاریخ جنگ های صلیبی (جلد 1). (مترجم: م. کاشف) تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 4. ناس، ج. ب. (1393). تاریخ جامع ادیان. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  1. Bowlby, J. (1979). Atheist Leaders and Immoral Relationships in conservapedia.com/Atheism. conservapedia.com/Atheism.
  2. dawkins, R. (2006). The God of Delosion. Boston: Bantam press.
  3. Donnis, D. (1997). Retrieved from www.cbsnews.com8301504763
  4. pasquini, j. j. (2000). Atheism and Salvation. University Press of America.
  5. pasquini, j. j. (2010). The Existence of God. University press of America.

10. Pasquini, J. J. (2014). Atheist Persona. NewYourk: UNIVERSITY PRESS OF AMERICA.

11. Vitz, P. c. (1998). Sigmund freuds Christian Unconscious. New york: Guilford Press.

12. VITZ, P. C. (1999). Faith of the Fatherless (Second Edition ed.). san francisco: Ignatius Press.