تبیین مایکل آلمیدا دربارۀ تقریر پاسخ داده نشدۀ مسئلۀ منطقی شر در دفاع اختیارگرایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'کاندیدای دکتری کلام امامیه دانشگاه تهران

2 استاد / دانشکده فقه و فلسفه، گروه کلام امامیه و فلسفه غرب، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

3 استاد؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ ایران

4 'گروه کلام موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

چکیده

مشهورترین و مقبول‌ترین دفاع فلسفی در مقابل مسئلۀ منطقی شر، دفاع اختیارگرایانۀ آلوین پلنتینگا است. مایکل آلمیدا به عنوان یکی از منتقدان این دفاعیه، معتقد است که گرچه دفاع اختیارگرایانه پاسخ مناسبی به بسیاری از تقریرهای مسئلۀ منطقی شر داده است ولی قرائت‌هایی از سوی جان مکی مطرح شده‌اند که با توضیح خاصی می‌تواند مسئلۀ منطقی شرِ احیا شده نام بگیرد. انتقاد آلمیدا که مانند پلنتینگا خداباور و قائل به ناسازگاری جبر علّی-معلولی با اختیار خدا و انسان‌ها است، به طور مشخص متوجه یکی از بحث‌برانگیزترین مقدمات این دفاعیه، یعنی انگارۀ «شرارت فراجهانی همگانی» است که به ادعای پلنتینگا احتمال دارد ویژگی ذاتی همۀ فاعل‌ها در بین مخلوقات باشد. از نظر آلمیدا این انگاره ناممکن است زیرا علم مطلقِ پیشین الهی بر اساس دیدگاهی نزدیک به مولینیزم، امکان فعلیت‌بخشی به جهان کامل اخلاقی را برای خداوند مهیا می‌کند، بدون اینکه منجر به نفی اختیار انسان‌ها شود. از نظر آلمیدا اساس مسئلۀ منطقی شر، نگاهی موسوم به آنسلم‌گرایی سنتی است که با تعدیل این نگاه می‌توان به این مسئله پاسخ داد و از وجود خداوند دفاع کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات