اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir
02536166191
0000-0002-6919-649X

سردبیر

دکتر محمد علی عبدالهی

فلسفه و کلام دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

abdllahiut.ac.ir
02536166461
0000-0003-0123-1209

مدیر اجرایی

علی ‌احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

کارشناس نشریه

حسین منصوری

کارشناس امور پژوهشی ، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

jphtut.ac.ir
02536166561
0009-0007-7654-2120

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمد لگنهاوزن

فلسفه دین و فلسفه اسلامی استاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

legenhausengmail.com
02536166295
0000-0001-7679-2516

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اکبری

فلسفه استاد؛ دانشگاه امام صادق(ع)؛ تهران؛ ایران

r.akbariisu.ac.ir

دکتر علی اله بداشتی

فلسفه استاد؛ دانشگاه قم؛ ایران

a.allahbedashtiqom.ac.ir
0000-0002-6918-6646

دکتر رضا برنجکار

استاد؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

berenjkarut.ac.ir
02516166312
0000-0001-5712-9823

دکتر احمد بهشتی

فلسفه استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

beheshtimajleskhobregan.com

دکتر سید محمد علی دیباجی

فلسفه و حکمت دانشیار؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

www.sma-dibaji.ir
dibajiut.ac.ir
0000-0001-9173-9959

دکتر محمد علی عبدالهی

فلسفه و کلام دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

abdllahiut.ac.ir
02536166461

دکتر رمضان علی تبار فیروزجائی

کلام اسلامی دانشیار؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛ ایران

tabar1579yahoo.com
0009-0001-6553-1430

دکتر حسین کلباسی اشتری

فلسفه غرب استاد؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران؛ ایران

hkalbasiatu.ac.ir

دکتر محمد محمدرضایی

فلسفه استاد گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران

mmrezaiut.ac.ir

دکتر یحیی یثربی

فلسفه استاد؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران؛ ایران

www.yasrebi.org
yahyayasrebi.org