اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir
02536166191

سردبیر

دکتر محمد علی عبدالهی

فلسفه و کلام دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

abdllahiut.ac.ir
02536166461

مدیر اجرایی

علی ‌احمد روشنائی

کارشناس ارشد مدیریت مدیر اجرایی مجلات؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

aa_roshanaeeut.ac.ir
02536166244

کارشناس نشریه

سمیه سبحانی

کارشناس امور پژوهشی ، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

jphtut.ac.ir
02536166295

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اکبری

فلسفه استاد؛ دانشگاه امام صادق(ع)؛ تهران؛ ایران

r.akbariisu.ac.ir

دکتر علی اله بداشتی

فلسفه استاد؛ دانشگاه قم؛ ایران

alibedashtigmail.com

دکتر رضا برنجکار

استاد؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

berenjkarut.ac.ir
02516166312

دکتر احمد بهشتی

فلسفه استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

beheshtimajleskhobregan.com

دکتر سید محمد علی دیباجی

فلسفه و حکمت دانشیار؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران

www.sma-dibaji.ir
dibajiut.ac.ir

دکتر محمد علی عبدالهی

فلسفه و کلام دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

abdllahiut.ac.ir
02536166461

دکتر رمضان علی تبار فیروزجائی

کلام اسلامی دانشیار؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛ ایران

tabar1579yahoo.com

دکتر حسین کلباسی اشتری

فلسفه غرب استاد؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران؛ ایران

hkalbasiatu.ac.ir

دکتر محمد لگنهاوزن

فلسفه دین و فلسفه اسلامی استاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

legenhausengmail.com
02536166295
0000-0001-7679-2516

دکتر محمد محمدرضایی

فلسفه استاد گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران

mmrezaiut.ac.ir

دکتر یحیی یثربی

فلسفه استاد؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ تهران؛ ایران

www.yasrebi.org
yahyayasrebi.org