مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون

نویسنده

چکیده

دیالکتیک از نظر لغوی به معنای فن مباحثه و از نظر فلسفی دارای معانی مختلفی است ، مانند دیالکتیک زنون،دیالکتیک سوفسطاییان،دیالکتیک سقراط،دیالکتیک افلاطون و...
به نظر افلاطون یکی از ویژگیهای دیالکتیک این است که آن، مخرب فرضیات است . حال سوال این است که تخریب فرضیه یعنی چه؟
دیالکتیک دو مرحله دارد :
1- دیالکتیک صعودی 2- دیالکتیک نزولی
آیا انسان،فطرتاً مطلق خواه است ؟
این مقاله به بحث و بررسی مسایل فوق می پردازد .

کلیدواژه‌ها