آموزه توحید در ادیان ابراهیمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده فقه و فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان و پژوهشگر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

چکیده

توحید اصل ادیان ابراهیمی است. این صفت الهی که همواره مرز ایمان و شرک بوده است، در سه دینِ ابراهیمیِ یهودیت، مسیحیت و اسلام تبلور یافته است. توحید در یهودیت و اسلام، توحید ناب است؛ اما توحید در مسیحیت، توحید تثلیثی است. یعنی تبلور سه اقنوم پدر، پسر و روح‌القدس در یک ذات (خدا). این مقاله بر اساس مطالب کتاب مقدس، قرآن و کلمات بزرگان این ادیان، درصدد تبیین این آموزة الهی در این سه دین است و پس از تبیین توحید ناب، به نقد توحید تثلیثی و تثلیث می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها