دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 189041، تابستان 1388، صفحه 1-171 (فلسفه دین)