دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 1678، بهار 1385، صفحه 1-184 (فلسفه دین)