دوره و شماره: دوره 7، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 1-192 (فلسفه دین) 
4. هرمنوتیک فلسفی و بنیادهای معرفتی تاریخ

صفحه 67-94

سید ابوالفضل رضوی؛ سید علاءالدین شاهرخی


6. مفهوم کودکانة خدا در شعر معاصر ایران و آمریکا

صفحه 133-160

سعید رحیمیان؛ عظیم جباره؛ سودابه شکرالله‌زاده