دوره و شماره: دوره 7، شماره 5، بهار 1389، صفحه 1-173 (فلسفه دین) 
7. کشف و شهود عرفانی

صفحه 141-171

سید اسحاق حسینی کوهساری