دوره و شماره: دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 1-192 (فلسفه دین)