دوره و شماره: دوره 7، شماره 6 - شماره پیاپی 475671، مرداد 1389، صفحه 1-214 (فلسفه دین)