دوره و شماره: دوره 7، شماره 6 - شماره پیاپی 475671، تابستان 1389، صفحه 1-214 (فلسفه دین) 
5. بررسی استدلال‌های مدافعان خطاناپذیری کتاب مقدس

صفحه 135-158

محمد حقانی‌فضل؛ عبدالرحیم سلیمانی اردستانی