اسلامی‌سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های ضیاء الدین سردار

نویسندگان

1 استاد فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوى دکترى فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ایده اسلامی‌سازی علم از مسایل مهم معرفتی کشورهای اسلامی است که ضیاءالدین سردار پاکستانی، در این زمینه به ارایه دیدگاه‌های جدیدی اقدام کرده است. در نظریه او نقد سکولاریسم و شرق شناسی غربیان جایگاه محوری دارد. او تعریفی از علم ارایه می‌دهد که آن را در یک سنت فرهنگی قرار داده و رجوع به سنت و قرآن و بازتعریف واژگان اساسی اندیشه اسلامی، چون توحید، را در دستور کار دارد و بر بازگشت به دیدگاه‌های متفکران بزرگ اسلامی، بویژه معرفت شناسی غزالی و جامعه شناسی تاریخی ابن خلدون تأکید خاصی دارد و دچار برخی اشکالات نیز است. او درعین حال نگرش واقع‌گرایانه به دست آوردهای عظیم غرب را برای بازسازی علم اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌داند؛ یعنی مسلمانان با استفاده از ابزار‌های کنونی علم مدرن در چهارچوب جهان بینی‌اسلامی و نگرش عمل‌گرایانه، می‌توانند فرایند اسلامی‌سازی علم را به سرانجام برسانند.

کلیدواژه‌ها